salonski stočići /

Sto SALON   60 x 120 x 50 cm. Sto SALON BORDURA   60 x 120 x 50 cm. Sto SALON FI 65  65 x 120 x 50 cm.

Sto KLUB  57 x 100 x 48 cm. Sto KLUB ST 80 x 80 x 40 cm. Sto LESKO SET 57 x 57 x 48 cm. Sto TV STO 44 x 79 x 78 cm.

Sto TRIO SET 50 x 50 x 50 cm.